Location   
[STUDIO]
203, Stella heim kamiyama, Kamiyamacho 5-8, Shibuya
tokyo 150-0047
company & info